بناب در لغت به معنای "قعرآب یا ته آب" است که در لغتنامۀ دهخدا دو توضیح دارد، یکی آنجایی که جریان آب در آن به پایان می رسد و دیگری آغاز و منبع آب و همچنین نام شهرستانی است در جنوب استان آذربایجان شرقی با پیشینۀ شش هزار ساله که اکنون یکی از قطب های صنعتی در شمال غرب کشور در بخش فولاد و چوب به شمار می رود. وجه تسمیۀ این نام برای این شرکت استعاره برای کاربرد در معنای بنیادین "آب" به عنوان پایۀ حیات تأسیسات مکانیکی است که فعّالیت اصلی شرکت مهندسی بناب مشهد در بیش از دو دهۀ گذشته بوده است و بر این اساس شرکت بناب مشهد در تاریخ 26/10/1370 در ادارۀ کل ثبت شرکتهای ثبت مشهد به شمارۀ 7161 به ثبت رسید و تأسیس گردید در اوان کار صرفاً حوزۀ فعّالیت در بخش تأسیسات و تجهیزات بوده  که در گذر زمان و بنا بر تصمیم و ارادۀ مدیران در دیگّر رشته های تخصّصی پیمانکاری نظیر تأسیسات زیر بنائی و ساختمان نیز مجوز فعّالیت را اخذ نموده و اکنون در چهار رستۀ اساسی (ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، نفت و گاز و آب) دارای صلاحیت پیمانکاری است که حاصل تجربیّات ارزشمند 25 سال گذشته می باشد که در شرح سوابق اجرائی به آنها اشاره شده است.