شركت بناب مشهد با هدف ارائه خدمات مهندسي در زمينة ساخت و اجراي پروژه هاي عمراني در سال 1370 تأسيس گرديد. اين سازمان با بهره گيري از متخصصين و كارشناسان متعهّد و مطابق با آئين نامه هاي معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري استانداري سازمان هاي معتبر ملّي خدمات مورد نياز مشتريان خود را در بالاترين سطح فنّي و مهندسي ارائه مي نمايد.

مديريّت ارشد سازمان برقراري سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO 9001 2008 را در رأس اهداف خويش قرارداده و با پياده سازي اين سيستم و اجراي آن در ضمن ارائه خدمات با كيفيّت و رعايت اصل مشتري مداري، خود را متعهّد به تحقّق و پيشبرد اهداف ذيل مي داند:

جلب رضايت مشتريان از طريق شناسائي و پاسخگوئي نيازها با رعايت الزامات در راستاي تحقّق اهداف نظام فنّي و مهندسي كشور

مشاركت در توسعة صنعت احداث در سطح ملّي با رعايت استانداردهاي مربوطه 

تعهّد به اجراي پرو‍‍ژه ها در چهارچوب برنامه زمانبندي در راستاي رضايت ذينفعان 

افزايش سطح كيفي و كمّي محيط كار كارشناسان

ارتقاء دانش فنّي استفاده از  برترين تكنولوژي و بكارگيري ماشين آلات مورد نياز

 

اينجانب تعهّد خود را در برقراري وحفظ سيستم مديريت كيفيّت اعلام مي نمايم و براي رعايت تناسب و تداوم اهداف فوق به بهبود مداوم و اثربخشي آن نظارت خواهم داشت و براي اين منظور از تمامي همكاران انتظار دارم نسبت به درك و برقراري اين خط مشي كوشا بوده در جهت بهبود آن تلاش نمايند.

                                                                                                                                                                   مدیرعامل

                                                                                                                                                                  محسن سلیمی