فعالیت ساختمانی شرکت بناب فعالیت ساختمانی شرکت بناب
بنابر ماهیّت و جزئیات پروژه های اجراشده در رشته های دارای صلاحیت، شرکت بناب مشهد تاکنون فعالیت های تخصصی ذیل را به انجام رسانده است.