نظام مهندسی ساختمان و فرصت های پیش رو نظام مهندسی ساختمان و فرصت های پیش رو
محسن سليمي، عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي
دولت ، تشکلّ ها و مسأله پیمانکاری دولت ، تشکلّ ها و مسأله پیمانکاری
مهندس محسن سليمي، عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي
اتاق، صنعت احداث و انتظارات آینده اتاق، صنعت احداث و انتظارات آینده
محسن سليمی، عضو هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي خراسان رضوي