تاریخ انتشار:۱۳۹۴ يکشنبه ۲۰ ارديبهشت
مصوبه دولت درخصوص حدّ نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ قانون برگزاری مناقصات ابلاغ شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد:

 هیئت وزیران در جلسه 1394/2/6 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - مصوب 1393 - تصویب کرد:

 
الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌شود:
 
1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون  (000ر000ر139) ریال باشد.
 
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده  و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (000ر000ر390ر1) ریال تجاوز نکند.
 
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و  سیصد و نود میلیون (000ر000ر390ر1) ریال باشد.
 
ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 1394/2/13 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.