تاریخ انتشار:۱۳۹۴ شنبه ۱۹ ارديبهشت
مدیریت بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شرق مشهد

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد

سال قرارداد: 1383

محل اجرا: مشهد

 

این پروژه به صورت مديريت پيمان بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب شرق مشهد (اولنگ) در سال 1383 با این شرکت منعقد گردیده و به مدت چهار سال کلیه امور مربوط به بهره برداری ، راهبری و نگهداری این مجموعه توسط نیروهای مرتبط دراين بخش غالباً از كارشناسان برق، مكانيك، بهداشت محيط ، شيمي و آب و فاضلاب بوده اند، انجام گردیده است.