تاریخ انتشار:۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردين
کلینیک ویژۀ تربت جام

 کارفرما : دانشکدۀ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

 سال اجرا : 1394

 محل اجرا : تربت جام

 

اجرای این پروژه در مساحتی به وسعت 1550 مترمربع از دی ماه سال 1394 در شهرستان تربت جام آغاز گردیده است و شامل کلیه عملیات اجرایی ابنیه و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی کلینیک می باشد. مدت اجرای پروژه 12 ماه پیش بینی گردیده است.